Informationen zum Artikel
Deutsch:
Englisch: peer group leader - PGL
Veröffentlicht: 28.08.2003
Wörter: 54
Tags: #ATM-Konfigurationen
Links: ATM (asynchronous transfer mode), Datenpaket, Knoten, LGN (logical group node), PG (peer group)