Informationen zum Artikel
Deutsch: DCT-Format
Englisch: DCT format
Veröffentlicht: 17.10.2003
Wörter: 54
Tags: #Videotechnik
Links: Bit (binary digit), DCT (digital cordless telephony), DCT (discrete cosine transformation), Digital, Kanal