Informationen zum Artikel
Deutsch:
Englisch: access link control application part - ALCAP
Veröffentlicht: 28.02.2008
Wörter: 58
Tags: #UMTS-Netze
Links: AP (application part), ATM (asynchronous transfer mode), Basisstation, Internetzugang, Link
1